โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
กิ้มล้วน แซ่ลิ้ม
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย

อุไร พัฒแก้ว
โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ
จิตรลดา จเรนิวาส
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร
จิราวรรณ เจียวก๊ก
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
ปรียาพันธุ์ ปานเพ็ง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
จุรีรัตน์ คงยงค์
โรงเรียนบ้านควนแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาสามหน่วย
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเขาสามหน่วย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขาสามหน่วย ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านแหลมหอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net