โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
ทองอินทร์ ภารประดิษฐ์
แอดมินโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

สายเบ็ญจ์ นันสะอาง
โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์
พรรณี ไชยปราบ
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
จุไร ผลรุ่ง
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
กุลลดา งามเมือง
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
อภิสิทธิ์ รัตนประภา
โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านลาดวิทยาเสริม
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 7
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านลาดวิทยาเสริม 16.296194 , 103.610925

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านในหยง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.จันทบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net