โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
อาภากร วิชระพล
แอดมินโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา

พลาดร ดาบพิมพ์ศรี
โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
รัศมี ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
นิคม ชากัน
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กฤตญกร ผ่านสำแดง
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
นุชรา ุุผลประสาท
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บึงไฮโนนสวางวิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   79 หมู่ที่ 14 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   79 หมู่ที่ 14 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บึงไฮโนนสวางวิทยา 16.31713 , 103.598008

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net