โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
เมธินี แสนโยธา
แอดมินโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง

เมธินี แสนโยธา
โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
นวลผจง ภูจอมรัตน์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ดวงเนตร ลีกุล
โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี
พัชรา ปรีดี
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม
นุชรา ุุผลประสาท
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 16.294255 , 103.482573

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net