โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
อรวรรณ โสภา
แอดมินโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา

สิทธิณี เหล่าลุมพุก
โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
สุภาพักตร์ สังข์เงิน
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
วาสนา บูรณผาย
โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
ธิดารัตน์ พรมคำบุตร
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน
กัญยารัตน์ คำจันทร์ดี
โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   ๒๘๑ หมู่ ๑๔ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล๒-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสุขสวัสดิ์ ๒๘๑ หมู่ ๑๔ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 16.374182 , 103.523071

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนวัดหัวนา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net