โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
วชิรพงษ์ อรงค์เดช
แอดมินโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์

วัฒนา ดลเอียม
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
กัลยา บำรุงเกาะ
โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
ศุกลกานต์ นันรักษา
โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ปณิสรา ภานุรัตน์
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)
ปานจิตร ภูตะลุน
โรงเรียนบ้านสว่าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   คำไผ่สงเคราะห์
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   บ้านคำไผ่ ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคำไผ่ ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน คำไผ่สงเคราะห์ 16.516931 , 103.517451

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านคำบอน
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net