โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
แสงทอง เทพบาท
แอดมินโรงเรียนท่าแสงวิทยายน

มลเทียน หระสิทธิ์
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
เกียรติศักดิ์ ศรีชัยเชิด
โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
นุชรา ุุผลประสาท
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
วลิดา อรหันตา
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
วัชราภรณ์ รักษ์มณี
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ท่าแสงวิทยายน
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 7 บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ท่าแสงวิทยายน 16.486724 , 103.456731

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านผำ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองแต้
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net