โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
นฤชล น้อยเมืองเปลือย
แอดมินโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

นัฏฐาพร คงมั่น
โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม
ชัยวิชิต ยี่สารพัฒน์
โรงเรียนหนองแซงวิทยา
นิรบล อังครุด
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์
มลเทียน หระสิทธิ์
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
พรชนก สายสินธ์ุ
โรงเรียนบ้านกุดแห่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สะอาดประชาสรรพ์
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ หมู่ที่1 บ้านสะอาดนาทม ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 บ้านสะอาดนาทม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สะอาดประชาสรรพ์ 16.606968 , 103.424266

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วย
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net