โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
พวงเพชร นันททรัพย์
แอดมินโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา

พรภิญญา พันนาดี
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
บุญพริ้ง การภักดี
โรงเรียนเสมาสามัคคี
พรรณี ไชยปราบ
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
รวีวัฒน์ รังคะราช
โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา
ไพวรรณ อุดมรัตน์
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สะอาดสมศรีวิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 83.82%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สะอาดสมศรีวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านบางกุฬา
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net