โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
วลิดา อรหันตา
แอดมินโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

จิตพิสุทธิ์ ชัชวาลย์
โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
นิรมล อุ่นคำศรี
โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง
สุภัค สาระพันธ์
โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
หทัยทิพย์ โพธิ์กามล
โรงเรียนหนองแวงเหนือ
สุภัตรา เขตปัญญา
โรงเรียนหัวขวาวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองกุงวิทยาคม
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ อำเภิเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
59 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ อำเภิเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองกุงวิทยาคม 16.507809 , 103.5365

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net