โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
พรทิพา ดอนหัวบ่อ
แอดมินโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี

รัตนาภรณ์ หาญรักษ์
โรงเรียนหนองตุวิทยา
ธิดารัตน์ พรมคำบุตร
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน
ไพวัลย์ สิมมาเคน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
เรืองรอง ภารภิรมย์
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
รัตนา โสวงษ์
โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   แก่งนาขามสามัคคี
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน แก่งนาขามสามัคคี 16.54813 , 103.633532

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังปลา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสระแก้ว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดหนองบัว
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net