โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
รัศมี ศรีสวัสดิ์
แอดมินโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

ไพรอรุณ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านโคกใส
ศุภลักษณ์ วิทักษบุตร
โรงเรียนนาโกวิทยา
ปารณีย์ นิระภาพ
โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา
บุญพริ้ง การภักดี
โรงเรียนเสมาสามัคคี
ไพวัลย์ สิมมาเคน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบล ขมิ้น อำเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบล ขมิ้น อำเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 16.552864 , 103.566299

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านทับช้าง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net