โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
แอดมินโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนเสรี-สมใจ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านน้ำโจน
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ที่อยู่   รร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ม.4 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
50 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
57 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 92.39%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2563 23.08%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 14.775567 , 99.356569

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนงัว
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net