โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
.
แสงสุรี ฮวนชาตรี
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินดินแดง

พรพิมล ลิขิตเลิศ
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
นวรัตน์ ล้อมวงค์
โรงเรียนวัดแขมหนู
นันทินา เจริญธัญญา
โรงเรียนบ้านแก้ว
ปัทมา สอสกุล
โรงเรียนวัดหนองไทร
จันทร์ประภา ผลประพฤติ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินดินแดง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   88 หมู่12 ตำบล เขาบายศรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.จันทบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.60%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเนินดินแดง 12.780340 , 102.017611

ภาพโรงเรียน

 


ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองเหีย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองเคียน
สพป.พังงา

โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net