โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
ณิชชาณัฏฐ์ รักแสงเจริญเดช
แอดมินโรงเรียนบ้านไร่เจริญ

อโนชา พุกพันธุ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ชลกร แช่มช้อย
โรงเรียนบ้านช่องด่าน
เพริดพักตร์ พรมลัทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม
ณิชชาณัฏฐ์ รักแสงเจริญเดช
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
ชลธิชา วงษ์สอาด
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไร่เจริญ
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ที่อยู่   ม.1 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี71160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 61.96%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไร่เจริญ ,

ภาพโรงเรียน

 


วิทวัส จงถาวรพาณิชย์
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net