โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
นางอรนีญา อินมณเทียร
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว

นางบุญเรือน ดำมี
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา
สิริมา อั้นทอง
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
บุษรินทร์ ช่างสนั่น
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก
ภคิณี แก้วอ่อน
โรงเรียนบ้านเกาะไทร
จินตนา แก้วพิทักษ์
โรงเรียนบ้านบางโสก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่ามะพร้าว
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   บ้านท่ามะพร้าว หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านท่ามะพร้าว หมู่ที่ 9
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่ามะพร้าว ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคุรอด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net