โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
เบญจรัศมิ์ เม่งช่วย
แอดมินโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160

ฮาสเมาะ ย่าปรัง
โรงเรียนบ้านพระแอะ
รุ่งทิวา อุ้ยกิ้ม
โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
โสภา บุตรสมัน
โรงเรียนบ้านคลองยวน
ชิณท์ณภัทร รสชา
โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ
ธิรารัตน์ วุ่นพันธ์
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   คลองท่อมมิตรภาพที่160
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   200 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
104 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   200 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน คลองท่อมมิตรภาพที่160 ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเขาน้อย
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net