โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
จุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

ศิริภา สุนันต๊ะ
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
สรารัตน์ ผัดผวน
โรงเรียนบ้านควรดง
เกศราภรณ์ วรรธนะปสาสน์
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
มุกดา แสงแก้ว
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
วิพัฒน์ สารนวน
โรงเรียนบ้านสถาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยสิงห์
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา (เรียนรวม โรงเรียนบ้านดู่)
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยสิงห์ ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านบางจัน
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net