โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
นาถลดา ก๊กใหญ่
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

นันท์นภัส หนูแก้ว
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว
จุติมา ช่วยดิษฐ์
โรงเรียนบ้านนางรอง
ปาริชาติ บริเพ็ชร
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
สุกานดา คงประพันธุ์
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
เจียราณี ชัยสุวรัตน์
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านศาลาด่าน
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
30 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
35 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านศาลาด่าน ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net