โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
อัจฉรา สารแดง
แอดมินโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)

ชำนาญ มานพ
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สุมาลี แน่งน้อย
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
นฤมล เเจ่มทุ่ง
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
สมศรี เทียนดำ
โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
นาวิน นุ่มพรม
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อำเภอกงไกรลาศ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) ,

ภาพโรงเรียน

 


พรพสุนิต กระการดี
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านขอนซุง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านกุดเรือ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
สพป.พะเยา เขต 1


Powered By www.thaieducation.net