โรงเรียนบ้านป่าสัก
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าสัก

โรงเรียนบ้านลานทอง
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
โรงเรียนวัดกกแรต
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าสัก
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ