โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบึงหญ้า

โรงเรียนวัดกกแรต
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบึงหญ้า
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   ม.8 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.8 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบึงหญ้า 16.703267 , 99.795709

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยปอ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดหนองแขม
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net