โรงเรียนบ้านเนินพยอม หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
จันทิรา ด้วงคง
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินพยอม

รัชนก อินต๊ะเสาร์
โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
ฉันทพัฒน์ มุขทั่ง
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินพยอม
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านเนินพยอม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเนินพยอม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเนินพยอม ,
5 Terre
ประพันธ์ จันทร์จเร
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 1


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net