โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านโป่งแค

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองไม้กอง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   172 หมู่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองไม้กอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ