โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
โรงเรียนบ้านนากาหลง
โรงเรียนวัดเชตุพน
โรงเรียนวัดเต่าทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองจิกตีนเนิน
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   214ม.3
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3 มัธยมศึกษาปีที่.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ