โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
น้ำฝน นกเที่ยง
แอดมินโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)

รุจิรา สุกมาก
โรงเรียนบ้านดงเดือย
แสงหล้า ทองอินทร์
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
ลักษณา พละทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
รัศมี โพธิ์จันทร์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
พิณลดา ทิพย์สุคนธ์
โรงเรียนวัดโบสถ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   153 ม.5 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   153 ม.5 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 72.02%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองหญ้าปล้อง(กม.78) ,

ภาพโรงเรียน

 


พรพสุนิต กระการดี
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net