โรงเรียนวัดปากพระ
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนวัดปากพระ

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดหางตลาด
โรงเรียนบ้านวังไทร
โรงเรียนบ้านลำคลองยาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดปากพระ
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 1
ที่อยู่   มู่ที่ 1 ต.ปากพระ อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ต.ปากพระ อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ