โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
จังหวัดเพชรบูรณ์...เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

โรงเรียนบ้านพุขาม
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
โรงเรียนบ้านบ่อรัง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระหมื่นเชียง
สังกัด   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่อยู่   333 หมู่ 3 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษา 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   333 หมู่ 3 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ