โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
จังหวัดเพชรบูรณ์...เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
.
นริสา แสงเงิน
แอดมินโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

ศุภลักษณ์ ดีรักษา
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
ชาญชัย วิเศษกุลพรหม
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
ลิ้นจี่ ศรีสังข์
โรงเรียนบ้านสระกรวด
ปริญญา ม่วงแก้ว
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
สฤษดื ปิจจะโร
โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระหมื่นเชียง
สังกัด   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่อยู่   333 หมู่ 3 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษา 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   333 หมู่ 3 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.87%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสระหมื่นเชียง ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑารัตน์ เนียมถนอม
แอดมินเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net