โรงเรียนบ้านป่าคาย หน้าหลัก หน้าสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเพชรบูรณ์...เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
สุทัศน์ ดาราวงศ์
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าคาย

สำราญ สอนจีน
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
ไตรฤทธิ์ อินทพาส
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าคาย
สังกัด   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านป่าคาย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านป่าคาย
5 Terre
จุฑารัตน์ เนียมถนอม
แอดมินเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหวาย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net