โรงเรียนบ้านท่ากกแก
จังหวัดเพชรบูรณ์...เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
.
สุวิมล บัวพรวน
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ากกแก

นิลุบล ไข่มุกข์
โรงเรียนบ้านดอนสว่าง
สุเทพ แก้วพวง
โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
สายทอง บุญจันทร์เชย
โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน
เรืองวิทย์ จันทร์คำ
โรงเรียนบ้านโนนทอง
นวพร ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านนาเกาะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   บ้านท่ากกแก
สังกัด   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่อยู่   ม.4 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.ตาลเดี่ยว. อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
1.  ปีงบประมาณ 2561
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่ากกแก ,

ภาพโรงเรียน

 


รัชนีกร ไชยปะ
แอดมินเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองเตา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net