โรงเรียนบ้านไดลึก
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
อุบลรัตน์ ฤทธิ์สอน
แอดมินโรงเรียนบ้านไดลึก

ขวัญตา อินทโชติ
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
ประนอม ทองเผือก
โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง
ชนิรสา สระออม
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
สุริวงค์ ผิวเพชร
โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
เสาวลักษณ์ วงศ์ภีรักษ์
โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไดลึก
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาลปีที่ 2 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไดลึก ,

ภาพโรงเรียน

 


อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าโมง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านนิบง
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net