โรงเรียนบ้านไดลึก หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
อุบลรัตน์ ฤทธิ์สอน
แอดมินโรงเรียนบ้านไดลึก

เพ็ญศรี สิงห์สง่า
โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ชุลีกร น้อยท่าทอง
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไดลึก
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาลปีที่ 2 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านไดลึก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านไดลึก
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net