โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
โรงเรียนวัดคลองข่อย
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนวัดวังหินแรง
โรงเรียนบ้านวังพร้าว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   200 หมู่ 1 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   200 หมู่ 1 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 16.020301 , 100.539476

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านนาเปอะ
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net