โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ภัชราภรณ์ เกตุบางลาย
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ

วิภา วีระพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองแขม
พิชยา ทับมั่น
โรงเรียนบ้านหนองจอก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านบางลายเหนือ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่    หมู่ 2 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลบางลาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหวาย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net