โรงเรียนวัดพร้าว หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
พิระนันท์ ทับทิมเกิด
แอดมินโรงเรียนวัดพร้าว

ยุพารัตน์ สายพัฒนะ
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
ศรีอุไร วัฒนกุลชัย
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพร้าว
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   43 หมู่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 255 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   43 หมู่ 4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดพร้าว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดพร้าว ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านพงกูแว
สพป.ยะลา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net