โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
เสาวลักษณ์ วงศ์ภีรักษ์
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

ปริชาติ รอดเริญ
โรงเรียนวัดคงคาราม
สุปราณี จันทร์เถื่อน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
อัฐมา เกตวิยะกัน
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง
จิตตรา ส้มอ่ำ
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น
เสาวลักษณ์ วงศ์ภีรักษ์
โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 94.80%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 16.12216 , 100.265509

ภาพโรงเรียน

 


อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดไทร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net