โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
วงษ์เดือน อินทร์พรหม
แอดมินโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ศริรักษ์ ตันมี
โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ
มัลลิกา เอกสุภาพันธ์
โรงเรียนวัดคลองทองหลาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ .พิจิตร 66120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ .พิจิตร 66120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดบึงกระจับ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net