โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

โรงเรียนวัดวังตะกู
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
โรงเรียนบ้านเนินม่วง
โรงเรียนวัดคลองทองหลาง
โรงเรียนวัดลำประดากลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   5/5 ม.4 ต.ภูมิ อ.บางมูลนากจ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2ต.วังสำโรง. อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร.
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 15.983678 , 100.428691

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเคียน
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดเชิงกระ
สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net