โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
โรงเรียนวัดวังหินแรง
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   ม.1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 41 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านน้ำโจนใต้
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 16.283962 , 100.415715

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net