โรงเรียนบ้านเนินทราย หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ฉัตรนที ภัยภิลัย โอฬารพูล
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินทราย

ณัฐฐามาศ ไชยปัน
โรงเรียนบ้านวังบงค์
วงษ์เดือน อินทร์พรหม
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินทราย
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเนินทราย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเนินทราย ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกระเหย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดบางชัน
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net