โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 16.184392 , 100.527755

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดเดิมบาง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านวังทับไทร
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านวังพิกุล
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net