โรงเรียนวัดไผ่รอบ
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนวัดไผ่รอบ

โรงเรียนบ้านวังทับไทร
โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)
โรงเรียนวัดหนองหลุม
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดไผ่รอบ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   154 หมู่ 8 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิิจตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลถึงจนประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   154 หมู่ 8 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิิจตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดไผ่รอบ 16.37004 , 100.210862

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดม่วงชุม
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


Powered By www.thaieducation.net