โรงเรียนบ้านหนองหวาย หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ยุพารัตน์ สายพัฒนะ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหวาย

ธิดารัตน์ ทับทิมเกิด
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง
เรืองวิทย์ ประเสริฐศรี
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหวาย
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองหวาย หมู่ 5 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพืจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองหวาย
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net