โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ

โรงเรียนวัดฆะมัง
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนบ้านเนินขวาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   131 ม. 4 ต. ทุ่งใหญ่ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ. 1 อ.2 อ.3 ป.1 ป. 2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   131 ม. 4 ต. ทุ่งใหญ่ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 16.2825 , 100.019812

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านตลาดประดู่
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโพนแพง
สพป.หนองคาย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net