โรงเรียนบ้านเนินมะคึด
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
ภคพร รัตนวราภรณ์
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินมะคึด

สุชิน กรมเวท
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
ธัญญารัตน์ คำวงษ์วาลย์
โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
ประชุม ตุ้มปุก
โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)
วัชราภรณ์ จงลือชา
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินมะคึด
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1. - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.47%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเนินมะคึด ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองขาว
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง
สพป.พิษณุโลก เขต 3


Powered By www.thaieducation.net