โรงเรียนวัดหอกลอง
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แสงระวี โคกครุฑ
แอดมินโรงเรียนวัดหอกลอง

ชลอ เรือนก้อน
โรงเรียนวัดท่าช้าง
สุธาทิพย์ บุญก่อย
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
เกตุสรินทร์ จีนย้าย
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล
สุรีรัตน์ วิวัฒนภักดี
โรงเรียนบ้านหนองหิน
อมรรัตน์ เสาวรส
โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหอกลอง
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   193 หมู่ 6 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 70.40%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดหอกลอง ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net