โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
ศรีสมร ทองประเสริฐ
แอดมินโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ

ขวัญทอง ฉ่ำเฉื่อย
โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา
นางกรกมล องค์สวัสดิ์
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
นฤมล อุ่นเรือน
โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ประภัสสร ตรีอินทร์
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
เอกลักษณ์ น้อยนึ่ง
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคลองมะเกลือ
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 7 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดคลองมะเกลือ ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านซ่าน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net