โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
ธีรดา สุภะเสถียร
แอดมินโรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)

อรพรรณ คัชมาตย์
โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง
ศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์
โรงเรียนวัดคลองโนน
สำเริง ตงเท่ง
โรงเรียนวัดเนินปอ
นิศารัตน์ จันทะศรี
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
อัมพร มานอ่อน
โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิจิตร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 87.31%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 16.429792 , 100.288584

ภาพโรงเรียน

 


ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านบางริ้น
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดสระสองตอน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดท่าเตียน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net