โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

โรงเรียนบ้านหลังเขา
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย
โรงเรียนผดุงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   ม.3 ต.พรหมพิรามอ.พรหมพิรามจ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 17.01192 , 100.176358

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าวังผา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านไทรล่า
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net