โรงเรียนวัดหนองมะคัง
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
พัชราพรรณ พึ่งม่วง
แอดมินโรงเรียนวัดหนองมะคัง

วัชราพร คงปันนา
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน
สุวิชชา ตรีอินทร์
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วัชรี จันทะคีรี
โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา
ประไพรพักตร์ นันท์เกิด
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
นางกรกมล องค์สวัสดิ์
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองมะคัง
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 70.71%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดหนองมะคัง ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านบางหว้า
สพป.พังงา

โรงเรียนเกาะโหลน
สพป.ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนางบวช
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net