โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
เอกลักษณ์ น้อยนึ่ง
แอดมินโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ

เนาวรัตน์ ด่อนแผ้ว
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
ธิดารัตน์ คงทัน
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
กรรณิกา ดีตรุษ
โรงเรียนวัดวังมะด่าน
ฉัตรลดา เลี่ยมสกุล
โรงเรียนบ้านท่ากระดุน
รัชฎา สนใจ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแก่งบัวคำ
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   2ม7ต.สวนเเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ปีที่ 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   2ม7ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก65170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 69.33%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแก่งบัวคำ ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโพนแพง
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดหนองผักชี
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net