โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา
โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแก่งบัวคำ
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   2ม7ต.สวนเเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ปีที่ 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   2ม7ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก65170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแก่งบัวคำ 17.133057 , 100.58924

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านบาละ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดสุทธาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net